John Lennon bathes in the Amazon with Ambrosia
Black ink drawn onto white paper, 28 x 39 inches

 

 

 

 

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000